Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sędziszowie

ul. Dworcowa 20A
tel./fax: 41 381-27-30, 41 381-27-36
e-mail: osir@sedziszow.pl

Czcionka

Kontrast

Czcionka

Kontrast

UKS „HERKULES

Nazwa i  siedziba Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” przy Ośrodku Sportu i Rekreacji       w Sędziszowie

ul. Dworcowa 20A

28-340 Sędziszów

REGON 260462242

NIP 656-232-00-26

poz.44 w ewidencji „uczniowskich klubów sportowych” prowadzonej przez Starostę Jędrzejowskiego,

Rok założenia KLUBU 2011

Członkowie Zarządu

Krzysztof Chmaruk                  – Prezes

Tomasz Gardiew                      – Skarbnik

Andrzej Szymański                  – Członek zarządu

Jolanta Wiekiera                      – Pełnomocnik Klubu

Zasady , formy i zakres działalności statutowej, realizacja celów statutowych 

             Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” jest organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Klub działa na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z ustawą        o sporcie, ustawą  oraz własnym statutem.

       Celem działalności Klubu jest:

– planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu                 o możliwości obiektowe i sprzętowe OSiR oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców    i sympatyków Klubu,

– angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

– uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

– organizowanie zajęć sportowych dla uczniów  szkół w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej,

– organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

– organizowanie uczniom  różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych,

– organizowanie obozów sportowych i wycieczek rekreacyjno – turystycznych.

W Klubie działają aktualnie 3 sekcje:

– sekcja piłki nożnej dwie grupy,

– sekcja frisbee ultimate jedna grupa,

– sekcja piłki ręcznej jedna grupa,

 Klub  liczy  84 członków.

Trenerzy i instruktorzy:

  1. Tomasz Gardiew
  2. Krystian Rokicki
  3. Dariusz Juszczyk