Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sędziszowie

ul. Dworcowa 20A
tel./fax: 41 381-27-30, 41 381-27-36
e-mail: osir@sedziszow.pl

Czcionka

Kontrast

Czcionka

Kontrast

Regulaminy

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sędziszowie Nr 8/2023
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Siłownia jest czynna w dniach i godzinach pracy OSiR.
2. Przed skorzystaniem z siłowni należy zapoznać się z regulaminem.
3. Wszystkie osoby korzystające z siłowni winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu.
4. Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
5. Zabrania się spożywania oraz wykonywania zastrzyków w szatni i na terenie siłowni ze środków dopingujących, (np. sterydy).
6. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu mogą być usuwane z obiektu.
7. Wszystkich korzystających z urządzeń treningowych obowiązuje strój i czyste, zmienione przed zajęciami obuwie sportowe.
8. Klientem siłowni może zostać osoba pełnoletnia.
9. Z zastrzeżeniem pkt. 10 osoby niepełnoletnie przed i po ukończeniu 16 go roku życia mogą korzystać z siłowni tylko w przypadku przedłożenia pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów prawnych na korzystanie z siłowni. Takie osoby dodatkowo potwierdzają na piśmie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Oświadczenia stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
10. Ograniczenie o którym mowa wyżej nie dotyczy osób niepełnoletnich, które w ramach zajęć wychowania fizycznego, w godzinach od 8 00 do 15 00 , mogą korzystać z siłowni w grupach zorganizowanych i pod nadzorem nauczycieli wychowania fizycznego, biorących za nie odpowiedzialność.
11. Jednocześnie w siłowni może przebywać i korzystać z urządzeń nie więcej osób niż występujących w niej stanowisk i urządzeń siłowych.
12. W siłowni obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w regulaminie siłowni.
13. Wszystkie uszkodzenia urządzeń siłowych należy zgłaszać w kasie bądź pracownikowi zaplecza sportowego OSiR.
14. Pomieszczenie siłowni jest objęte monitoringiem.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

1. Ćwiczący musi posiadać i rozkładać w trakcie ćwiczeń ręcznik wszędzie tam, gdzie ciało osoby ćwiczącej styka się bezpośrednio z ławką lub siedziskiem maszyny.
2. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie, tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
3. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt upoważnionej osobie w kasie.
4. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione.
5. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących, ćwicz z asekuracją, np. wolna sztanga.
6. Aby uniknąć kontuzji bądź uszkodzenia urządzenia siłowego, przy wykonywaniu ćwiczeń powrotnych, stosujemy siłę oporu mięśni.
7. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych, wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
8. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.
9. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.

10. OSiR nie zapewnia fachowej opieki instruktorskiej na siłowni.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

1. Za przedmioty wartościowe: gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w szatni lub siłowni, OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
2. Za zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % wartości szkody.
3. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
4. Do Regulaminu korzystania z siłowni wprowadza się załączniki:
a) Oświadczenie rodzica umożliwiające korzystanie osoby niepełnoletniej poniżej 16 roku życia z siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie;
b) Oświadczenie rodzica umożliwiające korzystanie osoby niepełnoletniej od 16 roku życia z siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie;
Amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu niesie ze sobą ryzyko urazów, obrażeń i szkód. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje ich uniknięcia. Ryzyko związane z korzystaniem z obiektu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie, jak i na mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń, jako związanymi z ryzykiem sportowym.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJACE NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU

OBIEKTU PRZEZ SŁUŻBY DOZORU LUB POLICJĘ.
ZARZĄDCA NIE ODPOWIDA ZA SZKODY: OSÓB I MIENIA

Telefony alarmowe:
Straż pożarna tel. 998;
Policja tel. 997;
Pogotowie ratunkowe tel. 999;
Ogólna pomoc Tel. 112

Załącznik Nr 1 do Regulaminu korzystania z siłowni

OŚWIADCZENIE RODZICA UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA Z SIŁOWNI W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE
My niżej podpisani oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na korzystanie naszego dziecka z siłowni pod opieką i nadzorem rodzica/opiekuna prawnego. Akceptujemy warunki Regulaminu korzystania z siłowni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie i zobowiązujemy się do ich przestrzegania przez nas i nasze dziecko. Zdajemy sobie sprawę, że samodzielne ćwiczenie przez osoby nieletnie, może być niebezpieczne i przejmujemy odpowiedzialność za wszelkie wypadki i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania przez dziecko zasad bezpieczeństwa. Nasze dziecko jest zdrowe i nie istnieją żadne przeciwwskazania do uprawiania przez nie ćwiczeń siłowych. Zdając sobie sprawę z możliwości
kontuzji podczas uprawiania jakiegokolwiek sportu, przyjmujemy do wiadomości, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powinniśmy wykupić we własnym zakresie. Ponadto zrzekamy się wszelkich roszczeń związanych z korzystaniem naszego dziecka z siłowni względem Zarządcy siłowni –
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.
Jednocześnie oświadczam, iż wiadomym mi jest, że za wszelkie działania osoby małoletniej odpowiedzialność
ponoszą jego rodzice / opiekunowie prawni. Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich szkód, wynikłych z działania dziecka lub zaniechania przestrzegania przez niego zasad, określonych w Regulaminie Korzystania z siłowni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………..
data ur. dziecka: ………………………………………………………………………
Imię i nazwisko matki / prawnej opiekunki:…………………………………………
Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna:………………………………………….
Miejsce zamieszkania (miejscowość z kodem):………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………

……………..……….… …………….
Data i czytelny podpis opiekunów:

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20A, 28-340 Sędziszów
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@czi24.pl
3. Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem: https://osir.sedziszow.pl/?page_id=20054

Załącznik Nr 2 do Regulaminu korzystania z siłowni

OŚWIADCZENIE RODZICA UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ OD 16 ROKU ŻYCIA Z SIŁOWNI W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE
My niżej podpisani oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na korzystanie naszego dziecka z siłowni. Akceptujemy warunki Regulaminu korzystania z siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie i zobowiązujemy się do ich przestrzegania przez nas i nasze dziecko. Zdajemy sobie sprawę, że samodzielne ćwiczenie przez osoby nieletnie, może być niebezpieczne i przejmujemy odpowiedzialność za wszelkie wypadki i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania przez dziecko zasad bezpieczeństwa. Nasze dziecko jest zdrowe i nie istnieją żadne przeciwwskazania do uprawiania przez nie ćwiczeń siłowych. Zdając sobie sprawę z możliwości kontuzji podczas uprawiania jakiegokolwiek sportu, przyjmujemy do wiadomości, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powinniśmy wykupić we własnym zakresie. Ponadto zrzekamy się wszelkich roszczeń związanych z korzystaniem naszego dziecka z siłowni względem Zarządcy siłowni – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.
Jednocześnie oświadczam, iż wiadomym mi jest, że za wszelkie działania osoby małoletniej odpowiedzialność ponoszą jego rodzice / opiekunowie prawni. Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich szkód, wynikłych z działania dziecka lub zaniechania przestrzegania przez niego zasad, określonych w Regulaminie korzystania z siłowni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………..
data ur. dziecka: ………………………………………………………………………
Imię i nazwisko matki / prawnej opiekunki:…………………………………………………
Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna:………………………………………………….
Miejsce zamieszkania (miejscowość z kodem):………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………….……………
Data i czytelny podpis opiekunów:

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20A, 28-340 Sędziszów
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@czi24.pl
3. Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem: https://osir.sedziszow.pl/?page_id=20054

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sędziszowie Nr 8/2023
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z OBIEKTU NOCLEGOWEGO

na terenie Kompleksu SRE w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 20A

Zarządca obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Dworcowa 20A
28-340 Sędziszów tel. (041)3812730, (041)3812736

1. Obiekt jest czynny według potrzeb przez 24 godz./dobę.
2. Osoba korzystająca z miejsc noclegowych zobowiązana jest do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju. W przypadku zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży szkolnej formalności dopełnia opiekun grupy.
3. Pokój udostępniany jest na doby. Doba trwa od godziny 14.00 w dniu udostępnienia do godziny 12.00 dnia następnego.
4. Korzystający z pokoju noclegowego musi określić czasu pobytu.
5. Osoba korzystająca z miejsc noclegowych nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres jego pobytu.
6. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godz. 7.00 – 22.00,
po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie pracownika OSiR.
7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
8. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
9. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z pokoi noclegowych mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osobom.
10. Osoba korzystająca z pokoju ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

11. Przez cały czas pobytu w obiekcie noclegowym, dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
12. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, kierownictwo obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego opuszczenia obiekty i zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia.
13. Kierownictwo obiektu może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu albo szkodę na osobie korzystającej z obiektu, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie.
14. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach
noclegowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących
wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
15. Każdorazowo opuszczając pokój osoba korzystająca powinna sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju noclegowym będą odesłane na koszt osoby która je pozostawiła, na adres przez nią wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji kierownictwo obiektu przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
17. Zabrania się palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, a także spożywania posiłków w pokojach.
18. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju noclegowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU OBIEKTU PRZEZ SŁUŻBY DOZORU LUB POLICJĘ.
ZARZĄDCA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY: OSÓB I MIENIA.

Telefony alarmowe:
Straż pożarna tel.998
Policja tel.997
Pogotowie Ratunkowe tel.999
Ogólny – pomoc tel. 112 (z tel. komórkowego)

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sędziszowie Nr 8/2023
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
na terenie Kompleksu SRE w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 20A

Zarządca obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Dworcowa 20A, 28-340 Sędziszów
Tel. (041) 38 12 730, (041) 38 12 736

1. Kompleks boisk sportowych obejmuje:
a) boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,
b) boisko do siatkówki o nawierzchni z poliuretanu,
c) boisko do koszykówki o nawierzchni z poliuretanu,
d) zaplecze socjalno-szatniowe w budynku głównym OSiR.
2. Boiska są oświetlone i ogrodzone.
3. Boiska są czynne w następujących terminach z przeznaczeniem na:
w okresie roku szkolnego:
a) pierwszeństwo w planowanych zajęciach szkolnych dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów
b) wejście na obiekt – poniedziałek – piątek godz. 8. 00 – 15. 00
c) zajęcia sportowe dostępne dla wszystkich chętnych z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup młodzieżowych zorganizowanych w organizacjach szkolnych (SKS),:
4. Korzystanie z boisk przez dzieci i młodzież do 16 roku życia jest bezpłatne w godzinach od 8.00 do 17.00 – nie dotyczy grup zorganizowanych, klubów sportowych.
5. W przypadku klubów sportowych przebywających na zgrupowaniu w OSiR mają one pierwszeństwo do korzystania z boisk,
6. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu, przygotowany przez kierownictwo obiektu.
7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych może obowiązywać zakaz korzystania z boisk.
8. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 3 koordynuje prowadzący nauczyciel sportu.
9. Pierwszeństwo w korzystaniu z kompleksu boisk mają osoby, które opłaciły ich wynajem.
10. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wykupienia biletu zgodnie z cennikiem.

11. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk w kasie OSiR.
12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego),na boisku do siatkówki i koszykówki obuwie czyste na płaskiej podeszwie, bez kolców i kołków nie pozostawiające podczas użytkowania zabrudzeń i rys.
13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
b) wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych,
c) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
d) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
e) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
f) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
g) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,
h) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
i) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
j) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
k) wprowadzania zwierząt,
l) korzystania z boisk bez zgody kierownictwa obiektu.
14. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 14 i 15 korzystania z boisk podejmuje pracownik obiektu, który w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, 
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c) nakazać opuszczenie terenu boisk.
15. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, niezgodnie z Regulaminem, a także za mienie pozostawione na terenie obiektu.
16. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach (kodeks cywilny i karny).
17. Osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do niezwłocznego zgłoszenia administratorowi obiektu wszelkich uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach lub powstałych w bieżącym użytkowaniu.
18. Każdorazowo prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy, inna osoba) jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub poważnej kontuzji ćwiczącego.
19. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, a w szczególności do uwag prowadzącego zajęcia.

Amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu niesie ze sobą ryzyko urazów, obrażeń i szkód Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje ich uniknięcia. Ryzyko związane z korzystaniem z obiektu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń – jako związanymi z ryzykiem sportowym.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU OBIEKTU PRZEZ SŁUŻBY DOZORU LUB POLICJĘ.

ZARZĄDCA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY: OSÓB I MIENIA.Telefony alarmowe:
Straż pożarna tel. 998
Policja tel. 997
Pogotowie Ratunkowe tel. 999
Ogólny – pomoc tel. 112 z tel. Komórkowego)

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sędziszowie Nr 8/2023
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z HALI WIELOFUNKCYJNEJ
na terenie Kompleksu SRE przy ul. Dworcowej 20A

Zarządca obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Dworcowa 20A, 28-340 Sędziszów
tel. (041) 38-12-730
fax. (041) 38-12-736

1. Obiekt jest czynny codziennie w godzinach od 7 30 do 21 45 Zabrania się przebywania na terenie hali poza wyznaczonymi godzinami otwarcia.
2. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z hali, zamknięcia jej w całości lub części.
3. Każda osoba korzystająca z hali jest obowiązana do zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi.
4. Na terenie hali znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie
stosują się do regulaminu.
5. Każdy korzystający z hali przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
6. Korzystanie z hali może odbywać się indywidualnie lub w grupie zorganizowanej. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do kierownictwa
obiektu i uzgodnić warunki korzystania z hali. Korzystanie z hali w grupie zorganizowanej regulują ZASADY dla grup zorganizowanych będące załącznikami Nr 9a, 9b i 9c do niniejszego
regulaminu oraz zapisy umowy.
7. Dzieci do lat 13 oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży, mogą przebywać w hali jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
8. Wstęp na teren hali odbywa się na podstawie biletu (transpondera), które uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, nie obowiązuje szkół z terenu gminy Sędziszów które korzystają nieodpłatnie w godzinach lekcyjnych.
9. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu, w okresie, na który został wydany.
10. Wykupienie biletu oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
11. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do hali ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
12. Użytkownicy z wykupionymi biletami mają pierwszeństwo korzystania z hali.
13. Korzystanie z hali odbywa się według grafiku, dostępnego w kasie OSiR.
14. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 60 minut przed jego zamknięciem.
15. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są o zgłoszenie się w kasie biletowej.
16. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz używania środków psychoaktywnych jak też przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu albo pozostawanie pod działaniem innych środków psychoaktywnych.
17. Na płytę hali można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, oznaczonych napisem wejście, wyjście.
18. We wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia sportowe obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe (czyste, na płaskiej podeszwie, bez kolców i kołków, nie pozostawiające podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.).
19. Zmiana ubrania wierzchniego na strój sportowy odbywa się w szatni. Szatnia jest udostępniana na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć i przez 15 minut po ich zakończeniu.
20. Przed wyjściem z szatni na płytę hali należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych a także za utratę lub uszkodzenie pieniędzy i przedmiotów wartościowych kierownictwo hali nie ponosi odpowiedzialności jeżeli nie zostały złożone do depozytu.
21. Każdy korzystający z hali ma obowiązek przebywania we właściwym sektorze, określonym przy zakupie biletu, karnetu lub zapisami w umowie.
22. Sygnałem oznaczającym koniec zajęć oraz natychmiastowego opuszczenia płyty hali jest sygnał dźwiękowy. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić płytę hali przez właściwe wyjście.
23. Sprzęt sportowy, po zajęciach należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
24. Korzystający z hali i jej urządzeń zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i nie powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających,
a w szczególności:
a) przebierania się poza szatnią,
b) wchodzenia i wychodzenia z hali poza miejscami do tego wyznaczonymi,
c) wchodzenia w innym stroju i obuwiu niż sportowe,
d) palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych, stosowania używek odurzających
e) żucia gumy, spożywania napojów i jedzenia na terenie płyty hali,
f) niszczenia urządzeń i sprzętu hali,
g) zaśmiecania i brudzenia terenu hali,
h) wprowadzania zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków, skuterów) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
i) używania otwartego ognia,
j) wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z hali,
k) wnoszenia sprzętu muzycznego i grającego
l) przebywania widzów poza obrębem trybun,
m) korzystania ze sprzętu sportowego oraz przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody personelu hali,
n) korzystania ze sprzętu sportowego oraz wyposażenia hali niezgodnie z ich przeznaczeniem,
o) przechodzenia do sektorów hali nie objętych umową lub wykupionym biletem, karnetem.
25. Na terenie hali nie zapewnia się stałej opieki medycznej.
26. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
27. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu.
28. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia hali ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
29. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel kasy wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
30. Wszelka działalność zarobkowa na terenie hali możliwa jest wyłącznie za wiedzą, zgodą kierownictwa obiektu.
31. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom personelu.
32. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu.
33. Osoby przebywające na terenie hali i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń personelu mogą
zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
34. Zarządca hali nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.
35. Uwagi i wnioski należy zgłaszać Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.
36. O innych sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo hali.

Amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu niesie ze sobą ryzyko urazów, obrażeń i szkód nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje ich uniknięcia. Ryzyko związane z korzystaniem z obiektu ponosi uprawiający, w związku z czym
administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń – jako związanymi z ryzykiem sportowym.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU OBIEKTU PRZEZ SŁUŻBY DOZORU LUB POLICJĘ.

ZARZĄDCA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY: OSÓB I MIENIA.

Telefony alarmowe:
Straż pożarna tel. 998
Policja tel. 997
Pogotowie Ratunkowe tel. 999
Ogólny – pomoc tel. 112 z tel. komórkowego

Załącznik Nr 9c do Regulaminu korzystania z hali wielofunkcyjnej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI WIELOFUNKCYJNEJ

PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE

Opiekun grupy

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z usług hali, będących pod nadzorem opiekuna.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z hali.
3. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie co najmniej na 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
4. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób.
5. Opiekun grupy ma obowiązek dostarczenia kierownictwu Ośrodka Sportu i Rekreacji przed rozpoczęciem zajęć kserokopii dowodu ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych oraz oryginału dokumentu do wglądu.
6. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek dostarczania kierownictwu hali przed rozpoczęciem zajęć regulaminu uczestnictwa w zajęciach dla danej grupy oraz danych osoby odpowiedzialnej za przebieg zajęć, posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
7. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.
8. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach sportowych i zgodnie z tą wiedzą kształtuje program pobytu grupy na hali.
9. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu wykonywania ćwiczeń.
10. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem korzystania z hali i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
11. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na terenie otwartym, w pomieszczeniach szatni i sanitarnych oraz na płycie hali.
12. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:
• 30 pełnoletnich uczestników,
• 25 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów,
• 15 uczestników w wieku przedszkolnym,
• ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo hali ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
13. W czasie pobytu grupy na hali opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminu, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
14. Opiekunowie grup wchodzą na halę bezpłatnie.
15. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na halę.
16. Opiekunowie grup zobowiązani są przez cały czas pobytu grupy na hali przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
17. Opiekun grupy powinien znajdować się w takim miejscu na płycie hali, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.

18. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
• wprowadzenie grupy na teren hali i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
• zapoznania uczestników grupy z regulaminem korzystania z hali oraz zobowiązanie uczestników do jego przestrzegania,
• załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym, pobranie kluczyków/transponderów dla członków grupy,
• przekazanie kluczyków/transponderów uczestnikom grupy oraz pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek,
• dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne,
• podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania regulaminu hali, podanie nazwy i adresu placówki, nazwiska opiekuna i liczebności grupy,
• wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje i obuwie sportowe, umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek,
• wprowadzenie grupy z szatni na płytę hali,
• wskazanie sanitariatów i ubikacji oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z ubikacji i sanitariatów w trakcie pobytu na hali,
• ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu na terenie hali i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
• przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego,
• po upływie wyznaczonego czasu pobytu wyprowadzenie grupy z płyty hali,
• dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
• zebranie od wszystkich uczestników grupy kluczyków/transponderów i rozliczenie się z nich w kasie hali,
• wyprowadzenie grupy z terenu hali,
19. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom pracowników hali.
20. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie hali kierownikowi lub upoważnionej przez niego osobie.
21. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie hali.
22. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy, obowiązujących na terenie hali przepisów.
23. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z hali jest umowa.
24. W przypadku braku umowy korzystania z obiektu – opiekun grupy potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie i stosowanie się do przepisów regulaminów obowiązujących na terenie hali.
25. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie hali– kierownik lub personel mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z hali i usunięcia z niej grupy.

Załącznik Nr 9a do Regulaminu korzystania z hali wielofunkcyjnej

ZASADY KORZYSTANIA Z HALI WIELOFUNKCYJNEJ

PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE
Instruktor prowadzący zajęcia

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób wykonujących ćwiczenia pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z hali.
3. Zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej mogą prowadzić tylko osoby, posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora lub uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.
4. Zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne mogą prowadzić fizjoterapeuci i absolwenci szkół wyższych ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza oraz technicy fizjoterapii. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.
5. Zajęcia o charakterze profilaktycznym i korektywnym mogą prowadzić absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli – o kierunku (specjalności) wychowanie fizyczne, jeżeli w trakcie nauki lub po jej ukończeniu nabyli kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć, oraz absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli – o kierunku (specjalności) wychowanie przedszkolne lub nauczanie początkowe, po uzyskaniu kwalifikacji w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.
6. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek dostarczenia kierownictwu Ośrodka Sportu i Rekreacji przed rozpoczęciem zajęć kserokopii posiadanych w tym zakresie uprawnień oraz oryginałów dokumentu do wglądu.
7. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z opiekunem grupy, kształtuje program zajęć i korzystanie przez jej uczestników ze sprzętu do ćwiczeń.
8. Instruktorowi prowadzącemu zajęcia nie wolno stosować wobec uczestników przymusu wykonywania ćwiczeń.
9. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z hali, instrukcjami korzystania z poszczególnych przyrządów, sprzętu i wyposażenia, regulaminem dla opiekunów grup oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
10. Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w hali.
11. Na jednego instruktora prowadzącego zajęcia nie może przypadać więcej niż:
• 30 uczestników,
• ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo hali ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, stanu zdrowia podopiecznych oraz liczby opiekunów
• ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo hali ilość osób uczestnicząca w szkoleniach o specjalistycznym charakterze.

12. W czasie pobytu grupy w hali instruktor prowadzący zajęcia jest zobowiązany do egzekwowania od uczestników grupy zachowań zgodnych z obowiązującymi na terenie hali regulaminami.
13. Instruktorzy prowadzący zajęcia wchodzą na halę bezpłatnie.
14. Instruktorzy prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój sportowy i przez cały czas pobytu grupy w hali przebywać razem z grupą.
15. Instruktor prowadzący zajęcia w czasie zajęć powinien znajdować się w takim miejscu, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.
16. Do obowiązków instruktora prowadzącego zajęcia należy w szczególności:
• każdorazowe sprawdzenie sprawności technicznej i kompletności urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom zajęć
• uzgodnienie sposobów sygnalizacji akustycznej oraz ilości i rodzaju użytkowanego sprzętu i urządzeń
• zgłoszenie personelowi hali faktu wprowadzenia grupy do hali w celu ustalenia zasad korzystania ze sprzętu
• zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy
• zapoznanie uczestników zajęć z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego używania urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom
• prowadzenia zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką
• ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
• przebywanie przy sprzęcie i urządzeniach sportowych, mogących stwarzać potencjalne niebezpieczeństwo wypadku, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
• przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od uczestników złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego,
• po zakończeniu zajęć zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy
• zgłoszenie personelowi hali faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenia grupy z hali
17. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek podporządkowania się poleceniom pracowników hali
18. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie hali – kierownik lub upoważniony pracownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z hali i usunięcia z niej grupy.

Załącznik Nr 9b do Regulaminu korzystania z hali wielofunkcyjnej

ZASADY KORZYSTANIA Z HALI WIELOFUNKCYJNEJ
PRZEZ GRUPY ZORGANIZANE

Zarządca obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Dworcowa 20A
28-340 Sędziszów tel. (041)3812730, (041)3812736

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z usług hali, będących pod nadzorem opiekuna.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z hali.
3. Uczestnicy grupy przychodzą na halę co najmniej na 15 min. przed rozpoczęciem
zajęć.
4. Uczestnicy zajęć prowadzonych w zorganizowanych grupach mają obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem korzystania z hali oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
5. Do obowiązków uczestnika zajęć prowadzonych w grupie zorganizowanej należy w szczególności:
• poruszanie się po terenie hali razem z grupą,
• założenie i zdejmowanie stroju i obuwia sportowego w miejscu do tego przeznaczonym,
• umieszczenie odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek,
• bezwzględne podporządkowanie się poleceniom pracowników obsługi i opiekunów,
• przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z hali lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek
• przestrzeganie zakazów określonych w regulaminie hali,
• przestrzeganie zakazu opuszczania terenu hali bez powiadomienia opiekuna grupy,
• przestrzeganie podanej grupie sygnalizacji dźwiękowej,
• sygnalizowanie opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia,
• zgłoszenie opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć,
• opróżnienie szafek odzieżowych oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sędziszowie Nr 8/2023
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ
na terenie Bazy TKR w Sędziszowie przy ul. Sportowej 5

Zarządca obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Dworcowa 20A
28-340 Sędziszów tel. (041)3812730, (041)3812736

1.Dzieci poniżej 8 lat przebywać mogą na boisku tylko pod opieką osoby dorosłej.
2.Osoby przebywające na terenie boiska do piłki plażowej zobowiązane są do szanowania urządzeń sportowych oraz do utrzymania porządku i czystości.
3.Zabrania się wprowadzania na teren boiska zwierząt.
4.Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
5.Obowiązuje zakaz wstępu osobom nietrzeźwym na teren boiska do piłki plażowej.
6.Nie wnosimy przedmiotów szklanych, ostrych narzędzi itp. mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników obiektu.
7.Dozwolone jest używanie jedynie sprzętu (piłek) właściwego dla tego rodzaju sportu. Używanie nieodpowiedniego sprzętu może spowodować zagrożenie uszkodzenia ciała dla osób grających oraz przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie boiska do piłki
plażowej.
8.Osoby niszczące sprzęt i urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną.
9.Boisko do piłki plażowej udostępniane jest bezpłatnie, po wcześniejszym zgłoszeniu do pracownika Bazy TKR

Amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu niesie ze sobą ryzyko urazów, obrażeń i szkód Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje ich uniknięcia. Ryzyko związane z korzystaniem z obiektu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń – jako związanymi z ryzykiem sportowym.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU BAZY TKR PRZEZ SŁUŻBY DOZORU LUB POLICJĘ.
ZARZĄDCA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY: OSÓB I MIENIA.

Telefony alarmowe:
Straż pożarna tel.998
Policja tel.997
Pogotowie Ratunkowe tel.999
Ogólny – pomoc tel. 112 (z tel. komórkowego)

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sędziszowie Nr 8/2023
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
na terenie Bazy TKR w Sędziszowie przy ul. Sportowej 5

Zarządca obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Dworcowa 20A
28-340 Sędziszów tel. (041)3812730, (041)3812736

1. Boisko wielofunkcyjne składa się z:
– boisko do piłki ręcznej,
– boisko do piłki siatkowej,
– boisko do koszykówki.
2. Z boiska można powszechnie korzystać w godzinach od 7.30 do 21.30 w tym młodzież szkolna w zorganizowanych grupach pod opieką nauczyciela w dniu nauki szkolnej w godz. 8 00 – 15 00 .
3. Wejście na boisko jest możliwe w obuwiu sportowym na białej, płaskiej podeszwie.
4. Obsługa obiektu ma prawo odmówić wstępu na boisko osobom bez odpowiedniego obuwia i stroju sportowego.
5. Dzieci poniżej 8 lat mogą przebywać na boisku tylko pod opieką osoby dorosłej.
6. Obowiązuje zakaz wjazdu na płytę boiska rowerami, motorowerami itp.
7. Osoby przebywające na terenie boiska zobowiązane są do szanowania urządzeń sportowych oraz do utrzymania porządku i czystości.
8. Zabrania się wprowadzania na teren boiska zwierząt.
9. Na terenie boiska obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz zakaz wstępu osobom nietrzeźwym.
10. Nie wolno wnosić przedmiotów szklanych, ostrych narzędzi itp. mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników boiska.
11. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną.
12. Boisko wielofunkcyjne udostępniane jest bezpłatnie, po wcześniejszym zgłoszeniu do pracownika Bazy TKR

Amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu niesie ze sobą ryzyko urazów, obrażeń i szkód Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje ich uniknięcia. Ryzyko związane z korzystaniem z obiektu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń – jako związanymi z ryzykiem sportowym.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU BAZY TKR PRZEZ SŁUŻBY DOZORU LUB POLICJĘ.

ZARZĄDCA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY: OSÓB I MIENIA.

Telefony alarmowe:
Straż pożarna tel.998
Policja tel.997
Pogotowie Ratunkowe tel.999
Ogólny – pomoc tel. 112 (z tel. komórkowego)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sędziszowie Nr 8/2023
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA I PLAŻY
na terenie Bazy TKR w Sędziszowie przy ul. Sportowej 5

Zarządca obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Dworcowa 20A
28-340 Sędziszów tel. (041) 38-12-730 wew.21 fax. (041) 38-12-736

1. Dzieci do lat 8 mogą przebywać na terenie plaży i kąpieliska oraz kąpać się w wyznaczonym miejscu, a także korzystać ze zjeżdżalni tylko pod opieką osób dorosłych.
2. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, jak również wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu na terenie plaży.
3. Osoby korzystające z kąpieliska winny używać stroju kąpielowego.
4. W sezonie letnim korzystanie z kąpieliska odbywa się pod nadzorem ratowników.
5. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z napisem ratownik i czapkę ratownika.
6. Osoby korzystające z kąpieliska winny stosować się do poleceń ratowników.

OSOBOM PRZEBYWAJACYM NA TERENIE
KĄPIELISKA I PLAŻY NIE WOLNO:

7. Przekraczać linii oznaczonej bojami koloru żółtego.
8. Wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga.
9. Używać do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej.
10. Niszczyć urządzeń i sprzętu znajdujących się na plaży.
11. Zakłócać spokój i wypoczynek innym osobom.
12. Wrzucać i popychać inne osoby do wody.
13. Pić napojów alkoholowych, palić papierosów.
14. Zaśmiecać teren kąpieliska i plaży.
15. Wjeżdżać pojazdami.
16. Wprowadzać psów i innych zwierząt.
17. Leżakować i biegać po pomoście, oraz skakać z pomostu.
18. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
Amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu niesie ze sobą ryzyko urazów, obrażeń i szkód Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje ich uniknięcia. Ryzyko związane z korzystaniem z obiektu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń – jako związanymi z ryzykiem sportowym.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU BAZY TKR PRZEZ SŁUŻBY DOZORU LUB POLICJĘ.

ZARZĄDCA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY: OSÓB I MIENIA.

Telefony alarmowe:
Straż pożarna tel.998
Policja tel.997
Pogotowie Ratunkowe tel.999
Ogólny – pomoc tel. 112 (z tel. komórkowego)

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sędziszowie Nr 8/2023
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH
na terenie Bazy TKR w Sędziszowie przy ul. Sportowej 5

Zarządca obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Dworcowa 20A
28-340 Sędziszów tel. (041)3812730, (041)3812736

1. Z kortów tenisowych można powszechnie korzystać w godzinach 7.30 – 21.30.
2. Na korty tenisowe wchodzimy wyłącznie w zmienionym obuwiu o białej, płaskiej podeszwie oraz w wygodnym stroju sportowym.
3. Obsługa obiektu ma prawo odmówić wstępu na korty osobom bez odpowiedniego obuwia i stroju sportowego.
4. Dzieci poniżej 8 lat przebywać mogą na kortach tylko pod opieką osoby dorosłej.
5. Na terenie kortów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
6. Wynajem kortów tenisowych we wszystkie dni tygodnia od 8.00 do 17.00, bezpłatnie, dla dzieci i młodzieży do lat 16 z terenu gminy Sędziszów, za okazaniem legitymacji szkolnej.
7. Pierwszeństwo w korzystaniu z kortów tenisowych mają osoby, które opłaciły ich wynajem.
8. Zabrania się wstępu na korty tenisowe osobom w stanie nietrzeźwym.
9. Nie wolno wnosić przedmiotów szklanych, ostrych narzędzi itp. mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników kortów.
10.Nie wolno wprowadzać zwierząt.
11.Uprasza się o zachowanie sportowe i nie przeszkadzanie w grze innym korzystającym z obiektu.
12.Osoby niszczące sprzęt i urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną.

13.Regulamin dotyczy również osób towarzyszących.
14.Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą usuwane z terenu Bazy Turystyczno- Kulturalno- Rekreacyjnej w Sędziszowie przy ulicy Sportowej 5.

Amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu niesie ze sobą ryzyko urazów, obrażeń i szkód Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje ich uniknięcia. Ryzyko związane z korzystaniem z obiektu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń – jako związanymi z ryzykiem sportowym.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU BAZY TKR PRZEZ SŁUŻBY DOZORU LUB POLICJĘ.
ZARZĄDCA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY: OSÓB I MIENIA.

Telefony alarmowe:
Straż pożarna tel.998
Policja tel.997
Pogotowie Ratunkowe tel.999
Ogólny – pomoc tel. 112 (z tel. komórkowego)

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sędziszowie Nr 8/2023
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
na terenie Bazy TKR w Sędziszowie przy ul. Sportowej 5

Zarządca obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Dworcowa 20A
28-340 Sędziszów tel. (041)3812730, (041)3812736

1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci.
2. Z urządzeń zabawowych dzieci powinny korzystać pod opieką osób dorosłych.
3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku do 11 lat. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.
4. Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
5. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.
6. Zabrania się picia alkoholu i palenia papierosów.
7. Zabrania się niszczenia roślinności i zaśmiecania obiektu.
8. Zabrania się wprowadzania zwierząt.
9. Zabrania się wnoszenia opakowań szklanych.
10.Zabrania się wprowadzania rowerów, motorowerów i motocykli.

Amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu niesie ze sobą ryzyko urazów, obrażeń i szkód Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje ich uniknięcia. Ryzyko związane z korzystaniem z obiektu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń – jako związanymi z ryzykiem sportowym.
OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU BAZY TKR PRZEZ SŁUŻBY DOZORU LUB POLICJĘ.
ZARZĄDCA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY: OSÓB I MIENIA.

Telefony alarmowe:
Straż pożarna tel.998
Policja tel.997
Pogotowie Ratunkowe tel.999
Ogólny – pomoc tel. 112 (z tel. komórkowego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sędziszowie Nr 8/2023
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z POLA NAMIOTOWEGO
na terenie Bazy TKR w Sędziszowie przy ul. Sportowej 5

Zarządca obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Dworcowa 20A
28-340 Sędziszów tel. (041)3812730, (041)3812736

1. Korzystający z pola namiotowego powinien dokonać rejestracji swojego pobytu u służb ochrony.
2. Korzystającym z pola namiotowego zabrania się
– spożywania alkoholu pod wszelkimi postaciami,
– palenia papierosów,
– używania narkotyków i środków odurzających,
– rozpalania ognia, poza miejscem do tego wyznaczonym i za zgodą zarządcy
– korzystania ze świeczki w celu oświecenia namiotu,
– opuszczania w czasie pory nocnej terenu obiektu,
– zakłócania ciszy nocnej.
3. Korzystający z pola namiotowego zobowiązany jest do:
– przestrzegania zasad porządku i higieny osobistej,
– utrzymania czystości i porządku wokół zajmowanego przez siebie miejsca na polu namiotowym,
– przed opuszczeniem miejsca jest zobowiązany do doprowadzenia go do stanu porządku i czystości.

Amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu niesie ze sobą ryzyko urazów, obrażeń i szkód Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje ich uniknięcia. Ryzyko związane z korzystaniem z obiektu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń – jako związanymi z ryzykiem sportowym.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU BAZY TKR PRZEZ SŁUŻBY DOZORU LUB POLICJĘ.
ZARZĄDCA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY: OSÓB I MIENIA.

Telefony alarmowe:
Straż pożarna tel.998
Policja tel.997
Pogotowie Ratunkowe tel.999
Ogólny – pomoc tel. 112 (z tel. komórkowego)

Załącznik Nr 3do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sędziszowie Nr 8/2023
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SKATEPARKU
na terenie Bazy TKR w Sędziszowie przy ul. Sportowej 5

Zarządca obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Dworcowa 20A
28-340 Sędziszów tel. (041)3812730, (041)3812736

1. Urządzenia skateparku są powszechnie dostępne dla użytkowników w godz. 7.30-21.30.
2. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na rolkach i deskorolkach.
3. Dzieci poniżej 8 lat mogą przebywać na terenie skateparku tylko pod opieką osoby dorosłej.

4. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy.
5. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.
6. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.
7. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
8. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Jazda i przebywanie na terenie Skateparku osób, znajdujących się pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
9. Na terenie Skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
10. Wszyscy użytkownicy urządzeń Skateparku bezwzględnie zobowiązani są do natychmiastowego podporządkowania się decyzjom pracowników Bazy TKR i stosowania się do ich poleceń.
11. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za ich zachowanie ponoszą ich prawni opiekunowie.

12. Skatepark udostępniany jest bezpłatnie, po wcześniejszym zgłoszeniu do pracownika Bazy TKR.

UWAGA!

– Jazda na rolkach i deskorolkach są sportami niebezpiecznymi. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
– Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń Skateparku – jako związanymi z ryzykiem sportowym.
– Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

PAMIĘTAJ!

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania!

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU BAZY TKR PRZEZ SŁUŻBY DOZORU LUB POLICJĘ.
ZARZĄDCA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY: OSÓB I MIENIA.

Telefony alarmowe:
Straż pożarna tel.998
Policja tel.997
Pogotowie Ratunkowe tel.999
Ogólny – pomoc tel. 112 (z tel. komórkowego)

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sędziszowie Nr 8/2023
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
na terenie Bazy TKR w Sędziszowie przy ul. Sportowej 5

Zarządca obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Dworcowa 20A
28-340 Sędziszów tel. (041)3812730, (041)3812736

1.Ścieżka pieszo – rowerowa jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do rekreacji ruchowo – sportowej.
2.Dzieci do lat 8 mogą korzystać ze ścieżki tylko pod opieką osób dorosłych.
3.Na ścieżce można poruszać się pieszo, rowerem lub na rolkach, deskorolkach, hulajnodze i gokartami dostępnymi w wypożyczalni sprzętu na Bazie TKR.
4.Zabrania się picia alkoholu i palenia papierosów.
5.Zabrania się niszczenia roślinności i zaśmiecania obiektu.
6.Zabrania się wprowadzania zwierząt.
7.Zabrania się wnoszenia opakowań szklanych.

Amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu niesie ze sobą ryzyko urazów, obrażeń i szkód Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje ich uniknięcia. Ryzyko związane z korzystaniem z obiektu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń – jako związanymi z ryzykiem sportowym.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU BAZY TKR PRZEZ SŁUŻBY DOZORU LUB POLICJĘ.
ZARZĄDCA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY: OSÓB I MIENIA.

Telefony alarmowe:
Straż pożarna tel.998
Policja tel.997
Pogotowie Ratunkowe tel.999
Ogólny – pomoc tel. 112 (z tel. komórkowego)