Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy a dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://osir.sedziszow.pl/ i http://www.bip.osir.sedziszow.pl/

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20 A,
28-340 Sędziszów

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2010-10-01
Data ostatniej znaczącej aktualizacji: 2021-02-01
Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
Treść graficzna, materiały audio oraz wideo.
Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 30 października 2020 roku.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative
z którego wynika, że strona https://osir.sedziszow.pl spełnia wymagania w 99,55%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
– za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Zimosz
– e-mail: osir@sedziszow.pl
– tel.: 41 38 12 730
Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnieni dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na nie dotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
– organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie,
– adres: ul. Dworcowa 20 A, 28-340 Sędziszów,
– e-mail: osir@sedziszow.pl
– tel.: 41 38 12 730
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1. Budynek: Kompleks Sportowo – Rehabilitacyjno – Edukacyjny przy ul. Dworcowej 20 A Do budynku prowadzą 3 wejścia przystosowane do osób niepełnosprawnych oraz z dostępem do windy. Ogólnodostępne jest wejście główne w godzinach pracy OSiR. Budynek w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.
Wejście na halę basenową: na parterze znajduje się hol oraz szatnia ubrań wierzchnich, brak ograniczeń w obszarze kontroli. Osoby niepełnosprawne mogą się dostać na halę basenową poprzez przebieralnię dla niepełnosprawnych, do której można się dostać na wózku inwalidzkim. Przy basenie sportowym znajduje się krzesło opuszczające dla osób niepełnosprawnych (podnośnik).
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem z tej możliwości wyłączona jest hala basenowa i pokoje noclegowe.
Biuro znajduje się na piętrze, w przypadku trudności dotarcia interesanta na piętro istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

2. Baza Turystyczno- Kulturalno- Rekreacyjna przy ul. Sportowej 5
Obiekt otwarty, na terenie którego znajduje się: parking, kąpielisko strzeżone, wypożyczalnia sprzętu sportowego i wodnego, boisko do plażówki, boisko wielofunkcyjne, korty tenisowe, boiska trawiaste, budynek pracowniczy, budynek ze sceną, pole namiotowe, miejsce na ognisko, altana z grillem. Ma teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostęp do pomieszczeń w budynku ze sceną za pomocą schodołazu. Toaleta dla osób
niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. W budynku nie ma pętli indukcyjnych nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są wyznaczeni pracownicy. Powiadamianie pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych

Pomoc w pokonywaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Ilość wyświetleń : 187
Skip to content